[index]
José Antonio Uriarte (1859)
San Pablo Apostoluaren Lenbiziko Karta Korintioarrai
1. Gizonen izkuntza guzietan, eta Aingeruenetan mintzatuko banintza ere, baña ez banu karidaderik idukiko, ots egiten duen menast bat, edo dunduriatzen dan eskilla bat izango nintzateke.

2. Eta idukiko banu profeziako doaia; eta misterio guztiak ezagutuko banitu; eta jakinduria guztiakin argitua izango banintza; eta fede guzia idukiko banu, alako moduan, non, mendiai toki batetikan bestera alde eraziko banie, eta alaere karidaderik ez baneuka, utsa naiz.

3. Eta nik partituko banitu nere ondasun guztiak, beartsuai eta eskaleai jaten emateko, eta emango banu nere gorputza suzko garretan erazeki eta erretzeko, eta alaere karidaderik ez baneuka, guziak utsa balio dit.

4. Karidadea sufritua da; gozoa eta ongigillea da. Karidadeak ez dauka ondamurik, ez du ezerere egiten urduriz, ez ausarkeriarekin, ez da urgullututzen.

5. Ez da andinaia, ez dabil bere gauzaen billan, ez da aserrekorra, ez du iñorgatik gogorazio gaiztorik egiten.

6. Gaiztakerian ez da bozkariotzen, egian gozatzen da,

7. Guztia sufritzen du, projimuaren on guztia sinistzen du, guztia itxedotzen du, eta guztia onean iragotzen du.

8. Karidadea ez da beñere utsean gelditzen, profeziak berriz bukatuko dira, eta mingañak ixilduko dira; eta jakinduria desegingo da.

9. Zeren aldamen batetik ezagutzen degu, eta beste aldamen batetik profetizatzen degu.

10. Etortzen danean berriz onosoa, utsean geldituko da aldamen batekoa dana.

11. Ala nik, aurra nintzanean, aurrak bezela itz egiten nuen; jostaketan ari oi nintzan aurra bezela; nere iritziak ziran aurrarenak bezelakoak; nere gogorazioak ziran aurrarenak bezelakoak. Baña gizon egin nintzanean, aurraen gauzai utzi nien.

12. Ez degu orain Jaungoikoa ikusten izpillu batean bezela, eta irudi illunen azpian baizik, baña orduan arpegiz arpegi ikusiko degu. Nik orain ez det ezagutzen aldamen batetik baizik; baña orduan ezagutuko det, ikusketa argi batean, ni ezagutua naizan bezela.

13. Orain gelditzen dira iru berturte oiek, fedea, itxedopena, eta karidadea. Baña iruen arten andiena, karidadea da.
[index]