[index]
alexandrine
1 Corinthiens 13
1 ean tais glôssais tôn anthrôpôn lalô kai tôn aggelôn, agapèn de mè echô, gegona chalkos èchôn è kumbalon alalazon.

2 kai ean echô prophèteian kai eidô ta mustèria panta kai pasan tèn gnôsin, kai ean echô pasan tèn pistin ôste orè methistanai, agapèn de mè echô, outhen eimi.

3 kan psômisô panta ta uparchonta mou, kai ean paradô to sôma mou ina kauchèsômai, agapèn de mè echô, ouden ôpheloumai.

4 è agapè makrothumei, chrèsteuetai è agapè, ou zèloi, [è agapè] ou perpereuetai, ou phusioutai,

5 ouk aschèmonei, ou zètei ta eautès, ou paroxunetai, ou logizetai to kakon,

6 ou chairei epi tè adikia, sugchairei de tè alètheia:

7 panta stegei, panta pisteuei, panta elpizei, panta upomenei.

8 è agapè oudepote piptei. eite de prophèteiai, katargèthèsontai: eite glôssai, pausontai: eite gnôsis, katargèthèsetai.

9 ek merous gar ginôskomen kai ek merous prophèteuomen:

10 otan de elthè to teleion, to ek merous katargèthèsetai.

11 ote èmèn nèpios, elaloun ôs nèpios, ephronoun ôs nèpios, elogizomèn ôs nèpios: ote gegona anèr, katèrgèka ta tou nèpiou.

12 blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati, tote de prosôpon pros prosôpon: arti ginôskô ek merous, tote de epignôsomai kathôs kai epegnôsthèn.

13 nuni de menei pistis, elpis, agapè, ta tria tauta: meizôn de toutôn è agapè.
[index]