[index]
alexandrine
1 Corinthiens 13
Eàn taĩs glṓssais tō̃n anthrṓpōn lalō̃ kaì tō̃n angélōn, agápēn dè mḕ ékhō, gégona khalkòs ēkhō̃n ḕ kúmbalon alalázon.

2 kaì eàn ékhō prophēteían kaì eidō̃ tà mustḗria pánta kaì pãsan tḕn gnō̃sin, kàn ékhō pãsan tḕn pístin hṓste órē methistánai, agápēn dè mḕ ékhō, outhén eimi.

3 kàn psōmísō pánta tà hupárkhontá mou, kaì eàn paradō̃ tò sō̃má mou hína kaukhḗsōmai, agápēn dè mḕ ékhō, oudèn ōpheloũmai.

4 Hē agápē makrothumeĩ, khrēsteúetai hē agápē, ou zēloĩ, ou perpereúetai, ou phusioũtai,

5 ouk askhēmoneĩ, ou zēteĩ tà heautē̃s, ou paroxúnetai, ou logízetai tò kakón,

6 ou khaírei epì tē̃ͅ adikíaͅ, sunkhaírei dè tē̃ͅ alētheíaͅ;

7 pánta stégei, pánta pisteúei, pánta elpízei, pánta hupoménei.

8 Hē agápē oudépote píptei. eíte dè prophēteĩai, katargēthḗsontai; eíte glō̃ssai, paúsontai; eíte gnō̃sis, katargēthḗsetai.

9 ek mérous gàr ginṓskomen kaì ek mérous prophēteúomen;

10 hótan dè élthēͅ tò téleion, tò ek mérous katargēthḗsetai.

11 hóte ḗmēn nḗpios, eláloun hōs nḗpios, ephrónoun hōs nḗpios, elogizómēn hōs nḗpios; hóte gégona anḗr, katḗrgēka tà toũ nēpíou.

12 blépomen gàr árti di’ esóptrou en ainígmati, tóte dè prósōpon pròs prósōpon; árti ginṓskō ek mérous, tóte dè epignṓsomai kathṑs kaì epegnṓsthēn.

13 nunì dè ménei pístis, elpís, agápē, tà tría taũta; meízōn dè toútōn hē agápē.
[index]