[index]
1 Corinthiens 13

1 Daàu toâi noùi ñöôïc caùc thöù tieáng loaøi ngöôøi vaø thieân söù, neáu khoâng coù t́nh yeâu thöông, th́ toâi chæ nhö ñoàng keâu leân hay laø chaäp choûa vang tieáng.

2 Daàu toâi ñöôïc ôn noùi tieân tri, cuøng bieát ñuû caùc söï maàu nhieäm, vaø moïi söï hay bieát; daàu toâi coù caû ñöùc tin ñeán noăi dôøi nuùi ñöôïc, nhöng khoâng coù t́nh yeâu thöông, th́ toâi chaúng ra ǵ.

3 Daàu toâi phaân phaùt gia taøi ñeå nuoâi keû ngheøo khoù, laïi boû thaân ḿnh ñeå cḥu ñoát, song khoâng coù t́nh yeâu thöông, th́ ñieàu ñoù chaúng ích chi cho toâi.

4 T́nh yeâu thöông hay nḥn nhuïc; t́nh yeâu thöông hay nhôn töø; t́nh yeâu thöông chaúng ghen ṭ, chaúng khoe ḿnh, chaúng leân ḿnh kieâu ngaïo,

5 chaúng laøm ñieàu traùi pheùp, chaúng kieám tö lôïi, chaúng noùng giaän, chaúng nghi ngôø söï döơ,

6 chaúng vui veà ñieàu khoâng coâng b́nh, nhöng vui trong leơ thaät.

7 T́nh yeâu thöông hay dung thöù moïi söï, tin moïi söï, troâng caäy moïi söï, nín cḥu moïi söï.

8 T́nh yeâu thöông chaúng heà hö maát bao giôø. Caùc lôøi tieân tri seơ heát, söï ban cho noùi tieáng laï seơ thoâi, söï thoâng bieát haàu ḅ boû.

9 V́ chöng chuùng ta hieåu bieát chöa troïn veïn, noùi tieân tri cuơng chöa troïn veïn;

10 song luùc söï troïn laønh ñaơ ñeán, th́ söï chöa ñöôïc troïn laønh seơ ḅ boû.

11 Khi toâi coøn treû, toâi noùi nhö con treû, tö töôûng nhö con treû, suy xeùt nhö con treû; khi toâi ñaơ thaønh nhôn beøn boû nhöơng ñieàu thuoäc veà con treû.

12 Ngaøy nay chuùng ta xem nhö trong moät caùi göông, caùch maäp môø: ñeán baáy giôø chuùng ta seơ thaáy hai maët ñoái nhau; ngaøy nay toâi bieát chöa heát: ñeán baáy giôø toâi seơ bieát nhö Chuùa ñaơ bieát toâi vaäy.

13 Neân baây giôø coøn coù ba ñieàu naày: ñöùc tin, söï troâng caäy, t́nh yeâu thöông; nhöng ñieàu troïng hôn trong ba ñieàu ñoù laø t́nh yeâu thöông.
[index]