new
Lexilogos
online keyboard
Bengali   বাংলা

search

French
Bengali dictionary
BETA
khô ghô ngô
chô jhô ñô
Ṭô Ṭhô Ḍô Ḍhô Ṇô
thô dhô
phô bhô
Ṛô Ṛhô
śô Ṣô
 
a ā i ī u ū
 

ri li e oi o ou
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note

Click on the virama (diacritic in the center) to delete the inherent vowel ô.Instructions

To type directly with the computer keyboard:Copy [Ctrl]+[C] & Paste [Ctrl]+[V]

Bengali language: dictionary & grammar

Devanagari keyboard (Hindi)

Multilingual keyboard: index