new
Lexilogos
online keyboard
Telugu   తెలుగు
search

French
Telugu dictionary
BETA
ka kha ga gha nga
ca cha ja jha ña
Ṭa Ṭha Ḍa Ḍha Ṇa
ta tha da dha na
pa pha ba bha ma
ya ra ṟa la Ḷa va     śa Ṣa sa ha
 
 
a ā i ī u ū
 
ri li e ē ai o ō au
 
 


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Note :

Click on the key (virama) to clear the inherent vowel (a)Instructions:

To type directly with the computer keyboard:
Copy [Ctrl]+[C] & Paste [Ctrl]+[V]

-> Telugu : dictionary, grammar

-> Multilingual keyboard: index