new
Lexilogos
online keyboard
Katakana   カタカナ

search

French

conversion   Hiragana keyboard

Kanji keyboard   Japanesea   ka sa ta na ha ma ya   ra wa ga za da ba pa
i   ki shi chi ni hi mi     ri wi gi ji dji bi pi
   
u   ku su tsu nu fu mu yu   ru   gu zu dzu bu pu
 
e   ke se te ne he me     re we ge ze de be pe
   
o   ko so to no ho mo yo   ro wo go zo do bo po
  v       n                      
               
Instructions

To type directly with the computer keyboard:

Note

The characters (wi) and (we) are obsoletes.
Copy [Ctrl]+[C] & Paste [Ctrl]+[V]

conversion: Katakana <> Romaji (Latin alphabet)

Hiragana keyboard

Japanese keyboard: Kanji, Hiragana & Katakana

Japanese language: dictionary, pronunciation, grammar

Multilingual keyboard: index