new
Lexilogos
Luxembourgish dictionary

search

dictionnaire
Luxembourg

Luxembourgish Lëtzebuergesch
Dictionary
Type a word & select a dictionary:
English > Luxembourgish dictionary

Glosbe

Luxembourgish > English dictionary

Glosbe

English > Luxembourgish translation

Google

Luxembourgish > English translation

Google

Lëtzebuerger online dictionnaire: Luxembourgish-English & French, German, Portuguese dictionary (+ audio) (Ministère de la culture)

Luxdico: Luxembourgish-French dictionary

Klengen dictionnaire Franséisch-Lëtzebuergesch: small French-Luxembourgish dictionary (2000) [PDF]

100 wierder Lëtzebuergesch: 100 words, Luxembourgish-English-French-German, illustrated vocabulary [PDF]

Lexique français-luxembourgeois for cross-border workers (2010) [PDF]

Association de soutien aux travailleurs immigrés : elementary dictionaries for immigrant workers

Dictionnaire élémentaire français-arabe-luxembourgeois : French-Arabic-Luxembourgish dictionary (2016)

Dictionnaire élémentaire français-dari-luxembourgeois : French-Dari-Luxembourgish dictionary (2017)

Dictionnaire élémentaire français-tigrigna-luxembourgeois : French-Tigrigna-Luxembourgish dictionary (2019)


Letzlearn (YouTube): common phrases (video)


Infolux: Luxembourgish family names, atlas

Eis Virnimm: Luxembourgish first names

Eis Uertschaftsnimm: offical & Luxembourgish names of communes


Luxembourgish dictionaries: online search

Luxemburger Wörterbuch: Luxembourgish-German dictionary (1950-70)

Wörterbuch der luxemburgischen Mundart: Luxembourgish-German dictionary (1906)

Lexicon der luxemburger Umgangsprache: Luxembourgish-French-German dictionary by Jean-François Gangler (1847) or Google book


Luxemburgischer Sprachatlas: Luxembourgish linguistic atlas

Luxembourgish language

Bonjour.lu: Luxembourgish course, vocabulary & common phrases (video)

Infolux: phonetics

Luxogramm: Luxembourgish verbs

Lëtzebuergesch léiere mat mp3: Luxembourgish course, texts & audio files (ville de Luxembourg)

Quattropole: Luxembourgish course, useful expressions (+ audio) (free registration required)

Spellchecker: spell checker, correction of spelling and grammar errors


Petite grammaire luxembourgeoise: Luxembourgish grammar, by Francis André-Cartigny (1996)


Portal of the Grand Duchy of Luxembourg: the languages

About languages in Luxembourg (2008)

Conseil fir d'lëtzebuerger sprooch (Council for the Luxembourgish language)

orthographe: spelling, official text & pronunciation of Luxembourgish

Introduction à l'orthographe luxembourgeoise [PDF] by François Schanen & Jérôme Lulling (2003) (in French or in Luxembourgish)

D'Lëtzebuerger Schreifweis: Luxembourgish spelling & phonetics, by François Schanen (2013)

Eng kleng Hëllef fir Lëtzebuergesch ze schreiwen: spelling rules (2001)

Actioun Lëtzebuergesch: association for the promotion of Luxembourgish

Eng Klack fir eis Sprooch: monthly column


studies about the Luxembourgish language, by Peter Gilles

Luxembourgish (2017)

Luxembourgish phonetics (2012)

Codification and implementation of spelling norms in Luxembourgish, from status to corpus

Phonological domains in Luxembourgish (2011)


Grammatik der areler Mundart: grammar of the dialect of Arlon, by Alfred Bertrang (1921)

Die luxemburger Mundart by Jean-Pierre Bourg, in Ons Hémecht (1895)

Die luxemburger Mundart, ihre Bedeutung und ihr Einfluss auf Volkscharakter und Volksbildung, by Nicolas Gredt (1871)

Die Sprache der Luxemburger by Peter Klein (1855)


books & papers about the Luxembourgish language: Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia

News

RTL in Luxembourgish

Eis Sprooch

100,7: online radio

Texts & Literature

eLuxemburgensia (National Library of Luxembourg): online Luxembourgish newspapers

books in Luxembourgish


Dictionnaire des auteurs luxembourgeois: Dictionary of the Luxembourgish writers


Essai sur la poésie luxembourgeoise: the Luxembourgish poetry, by Félix Thyes (1854)

Spâss an iérscht, liddercher a gedichten: songs & poems, by Michel Lentz (1873)

D'Letzerberger (De Feierwon)

Ons Hémécht

Glossar: Luxembourgish-German glossary

Ons Heemecht: anthem of Luxembourg


D'Evangelium op lëtzbuergesch: the Gospels in Luxembourgish

First article of the Universal Declaration of Human Rights

All Mënsch kënnt fräi a mat deer selwechter Dignitéit an dene selwechte Rechter op d'Welt.
Jiddereen huet säi Verstand a säi Gewësse krut an soll an engem Geescht vu Bridderlechkeet denen anere géintiwwer handelen.


Universal-Deklaratioun vun de Mënscherechter: translation into Luxembourgish (+ audio)

First article in different languages

Universal Declaration of Human Rights: bilingual text in Luxembourgish, English…

Some Luxembourgish words
moien ! hello! good morning! (cf. German: Morgen)
äddi ! good bye! (cf. French: adieu)
wéi geet et ? how are you?
mir geet et gutt I'm well
merci ! thank you!
jo yes
neen no
kuff d'schmull ! shut up!
ech schwätzen Lëtzebuergesch I speak Luxembourgish
Belsch Belgian
Fransous French
Luxembourg - Lëtzebuerg

Luxembourg: maps, symbols, heritage & documents

French - German - Dutch

Franconian languages

Germanic languages